junta. freg. UF Sabugal e Aldeia Sto António 26-09-2021